ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 2015

WESCUR Herculesstraat 27, 1812 PD Alkmaar

Inschrijfnummer K.v.K. voor Alkmaar en omstreken: 64415937

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van WESCUR gevestigd te Alkmaar, hierna te noemen “WESCUR”.
 2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van WESCUR zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft WESCUR het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en verstrekte monsters, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Alle door WESCUR in het kader van een offerte aan de opdrachtgever verstrekte gegevens, mogen niet aan derden kenbaar gemaakt worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge en/of schriftelijke acceptatie – binnen de in de offerte opgenomen termijn – van de offerte van WESCUR door de opdrachtgever.
 2. Naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel komt een overeenkomst ook tot stand door een begin van uitvoering van de werkzaamheden door WESCUR, zulks na een schriftelijke bevestiging door WESCUR van een mondeling gedaan verzoek hiertoe door de opdrachtgever.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door WESCUR bindend en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 4. Een door medewerkers van WESCUR gedane toezegging, afspraak of overeenkomst, bindt WESCUR slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door de directie van WESCUR.
 5. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt, dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan bepaald in de reeds gesloten overeenkomst, dient de opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan WESCUR mede te delen. Indien wijzigingen mondeling worden opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever.
 7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de schriftelijk overeengekomen levertijd door WESCUR buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is WESCUR gerechtigd de verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door WESCUR en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is WESCUR gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Alle prijzen van WESCUR zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW, emballage-, verzend-, porto-, transport-, reis- en verblijfkosten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van een offerteprijs behoudt WESCUR zich het recht voor, op basis van een door WESCUR te overleggen nacalculatie, het factuurbedrag aan te passen.

 

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN

 1. WESCUR behoudt zich het recht voor een optie te annuleren ten gunste van een opdracht door derden, tenzij de optiehouder na overleg de optie op dat moment heeft omgezet in een opdracht.
 2. Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan slechts vóór het begin van uitvoering van de werkzaamheden. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door WESCUR aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Vindt annulering van een opdracht plaats eerder dan 48 uren vóór het begin van de uitvoering van de werkzaamheden, dan is de opdrachtgever, naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde verschuldigde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de overeengekomen vergoeding.
 4. Vindt annulering plaats later dan 48 uren voor het begin van de uitvoering van de werkzaamheden, dan is de opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 5. De financiële verplichtingen van WESCUR jegens derden, verband houdend met de geannuleerde overeenkomst, die alsnog door WESCUR dienen te worden nagekomen, zullen eveneens volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 6: OVERMACHT

 1. Ingeval WESCUR door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft WESCUR het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van WESCUR, zonder dat WESCUR tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten deze onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en ander bedrijfsstoornissen, hetzij bij WESCUR hetzij bij de leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals overmatig ziekteverzuim, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, natuurrampen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen c.q. belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 3. Ingeval van overmacht is de opdrachtgever aan WESCUR een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als overeenstemt met het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Indien de overmacht van tijdelijke aard is en het opgeschorte deel van de overeenkomst op een later tijdstip wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd zonder enige korting.

 

ARTIKEL 7: LEVERING

 1. De door WESCUR vervaardigde zaken worden geleverd ter plaatse waar WESCUR is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de levering op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever elders plaatsvindt, worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient WESCUR derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Indien de werkzaamheden op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvinden, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. WESCUR zal een specificatie van die kosten aan de opdrachtgever doen toekomen.
 4. Indien WESCUR bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie, materialen of zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d., en de opdrachtgever te dier zake haar verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden schriftelijk overeengekomen tijdstippen en tijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd.
 5. Indien WESCUR schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat de door WESCUR vervaardigde zaken en de aan WESCUR ter beschikking gestelde zaken op een vastgestelde datum door de opdrachtgever afgehaald zullen worden en zulks niet binnen een week is geschied, is WESCUR gerechtigd deze zaken ongefrankeerd en aangetekend aan de opdrachtgever te retourneren.

 

ARTIKEL 8: RECLAMES

 1. De opdrachtgever is gehouden meteen na ontvangst of ter beschikkingstelling van de door WESCUR geleverde zaken, deze te controleren en op direct waarneembare gebreken binnen 8 dagen na ontvangst of ter beschikkingstelling schriftelijk bij WESCUR te reclameren. De zaken waarover de klacht gaat dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na verzending van de reclame door de opdrachtgever, franco aan WESCUR te worden geretourneerd.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Reclames omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend.
 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan WESCUR is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van WESCUR beslissend.
 6. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt niet opgeschort door een reclame of retourzending, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 

ARTIKEL 9: BETALING

 1. WESCUR is gerechtigd een voorschot van de overeengekomen vergoeding te verlangen.
 2. WESCUR is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, ter zekerstelling voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
 3. WESCUR draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De opdrachtgever dient de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum aan WESCUR te betalen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle betalingen zullen op een door WESCUR aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
 5. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald: A. zal de opdrachtgever aan WESCUR een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; B. zal de opdrachtgever, na daartoe door WESCUR te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; C. heeft WESCUR het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. WESCUR zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 6. Ter keuze van WESCUR kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 7. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is WESCUR bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien WESCUR het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op WESCUR heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. WESCUR behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens WESCUR heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.
 2. Ingeval WESCUR een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van WESCUR vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De opdrachtgever is verplicht WESCUR terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN WESCUR:

 1. WESCUR is verplicht om de hoogst haalbare kwaliteit te bereiken met technisch naar behoren functionerende apparatuur, zonder dat WESCUR gehouden is het resultaat te garanderen.
 2. WESCUR verplicht zich de door opdrachtgever toevertrouwde zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, geluid-, beeld- en informatiedragers, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen, met grote zorg te behandelen.

 

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. WESCUR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van toegeleverde zaken.
 2. WESCUR is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van ongemoduleerde banden.
 3. Indien WESCUR met kostbare of niet vervangbare unica moet werken is de opdrachtgever verplicht, voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten, waarbij de verzekeraars afstand doen van regres op WESCUR.
 4. De opdrachtgever vrijwaart WESCUR voor aansprakelijkheid jegens derden, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom of enig andere wettelijke regeling, verband houdend met de tussen WESCUR en de opdrachtgever gesloten overeenkomst c.q. in het kader daarvan door WESCUR geleverde werkzaamheden of zaken.
 5. De aansprakelijkheid van WESCUR voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde werkzaamheden of zaken zal uit hoofde van iedere met WESCUR gesloten overeenkomst te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die de opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeenkomst aan WESCUR verschuldigd is, verminderd met de out of pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
 6. WESCUR is voorts niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de opdrachtgever, van personeelsleden van de opdrachtgever, dan wel van door de opdrachtgever toegelaten personen, noch voor tenietgaan en beschadiging van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheid en soortgelijke omstandigheden in het pand, een en ander behoudens opzet of grove schuld van een personeelslid van WESCUR.
 7. WESCUR is evenmin aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, noch is WESCUR aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadiging van door de opdrachtgever aan hem in het kader van te verlenen werkzaamheden afgegeven zaken, een en ander behoudens opzet of grove schuld van een personeelslid van WESCUR.
 8. WESCUR is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolgschade of winstderving, noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een personeelslid van WESCUR.
 9. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens WESCUR, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart WESCUR tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van WESCUR strijdig gebruik van het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever; B. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door WESCUR gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; C. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan WESCURE zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden); D. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan WESCUR heeft verstrekt en WESCUR de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

 

ARTIKEL 13: WANPRESTATIE

 1. WESCUR is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst alsmede zonder tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn en onverminderd de WESCUR verder toekomende rechten, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, een schuldregeling met haar crediteuren treft, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. De gevolgen van opschorting, staking en ontbinding van de overeenkomst komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Opschorting, staking en ontbinding van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is WESCUR gerechtigd vergoeding van de schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever, van de opdrachtgever te vorderen, daaronder begrepen het door de WESCUR gederfde inkomen, alsmede ontbinding van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 14: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever verplicht zich alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het verstrekken van alle voor de opdracht noodzakelijke gegevens, zaken, materialen e.d..
 2. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens e.d., welke WESCUR nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan WESCUR te verstrekken.
 3. WESCUR behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens e.d. juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart WESCURE voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens e.d..
 5. WESCURE zal de door de opdrachtgever aan hem verstrekte gegevens e.d. vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen. 6. De opdrachtgever is verplicht om gegevens e.d. aan te leveren die binnen de tolerantie vallen overeenkomstig de door de betreffende fabrikant gehanteerde specificaties. Indien de aangeleverde gegevens e.d. hier niet aan voldoen, zullen daaruit voortvloeiende meerkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 15: AUTEURSRECHTEN

 1. De opdrachtgever vrijwaart WESCUR voor alle aanspraken van derden, onder meer ter zake van inbreuk op auteursrechten, naburige rechten en andere rechten van intellectuele eigendom, tengevolge van door WESCUR ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten of zaken.
 2. WESCUR behoudt zich, ter zake de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, de intellectuele eigendomsrechten op design en creatie voor ten behoeve van zichzelf of derden rechthebbenden. De opdrachtgever is gehouden deze rechten te respecteren en is aansprakelijk voor iedere inbreuk op die rechten.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen WESCUR en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat WESCUR de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.
 3. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat WESCUR aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is WESCUR gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

 

ARTIKEL 17: OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. In de situatie dat de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.